Quy định chung
1. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Quy trình kết nối thông tin giao dịch

- Bất kỳ lúc nào, người dùng cũng có thể gửi thông tin, yêu cầu giao dịch đến tài khoản đăng tin qua biểu mẫu hoặc nhắn tin.

- Hệ thống tự động chuyển tiếp thông tin đến email / hộp thư tài khoản đã đăng tin.

* Mọi trao đổi, giao dịch do các Bên tự nguyện thỏa thuận thực hiện, bao gồm việc giao nhận, thanh toán (nếu có)