Trend - Nghề truyền thống

Festival nghề truyền thống Huế 2019 lần thứ 8 - "Tinh hoa nghề Việt"

Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 8 với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt" được thành phố Huế tổ chức từ ngày 26/4 đến 02/5/2019 nhằm giới thiệu, quảng bá tinh hoa nghề, các sản phẩm nghề thủ công…