Trend - Luật 65/2014/QH13

Luật Nhà ở số 65/2014/QH13

LUẬT NHÀ Ở Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật nhà ở.