Trend - Liên minh Châu Âu

HIỆP ĐỊNH
ĐỐI TÁC TỰ NGUYỆN GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU VỀ THỰC THI LUẬT LÂM NGHIỆP, QUẢN TRỊ RỪNG VÀ THƯƠNG MẠI LÂM SẢN

 

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, sau đây gọi là “Việt Nam”,

LIÊN MINH CHÂU ÂU, sau đây gọi là “Liên minh”,

sau đây gọi chung là “các Bên”,

XEM XÉT đề xuất của Ủy ban Châu Âu đệ trình lên Hội đồng Liên minh Châu Âu và Nghị viện Châu Âu về Kế hoạch Hành động của EU về Tăng cường Thực thi luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (FLEGT), coi đây là giai đoạn đầu tiên nhằm giải quyết vấn đề cấp bách về khai thác và buôn bán gỗ bất hợp pháp;

Additional Info

  • Trạng thái hiệu lực Toàn bộ
  • Năm ban hành 2018
  • Ngày ban hành 19/10/2018
  • Trích yếu Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản
  • Chủ thể ban hành Chính phủ
  • Người ký Nguyễn Xuân Cường