Hot trend - Hiến pháp 1992

Hiến pháp 1992

HIẾN PHÁP

NƯỚC CỘNG HOÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 1992 

LỜI NÓI ĐẦU

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.