Trend - COVID19

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6…

Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

CHỈ THỊ Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 ___________________ Trong tháng 3 năm 2020, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được triển khai rộng khắp…

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

NGHỊ QUYẾT Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 _____________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;…