Trend - COOP EXPO

COOP EXPO 2019 - Hội chợ Xúc tiến Thương mại Hợp tác xã năm 2019

Hội chợ Xúc tiến thương mại hợp tác xã năm 2019, diễn ra đến ngày 20/4, có gần 400 hợp tác xã (HTX), 40 doanh nghiệp liên kết chuỗi giá trị với HTX, liên hiệp hợp tác xã với 350…