Triển lãm phi thương mại

Vui lòng bấm vào nhóm từ ngữ để xem thêm thông tin.
Từ ngữ Chú giải
Triển lãm phi thương mại

Là các triển lãm không vì mục đích thương mại: xúc tiến ký kết hợp đồng, gián tiếp hay trực tiếp tiêu thụ hàng hoá. Các triển lãm phi thương mại thường vì mục tiêu tuyên truyền, quảng bá chính trị hoặc văn hoá.