Triển lãm

Vui lòng bấm vào nhóm từ ngữ để xem thêm thông tin.
Từ ngữ Chú giải
Triển lãm

Triển lãm là hoạt động trưng bày vật phẩm, hàng hoá hay giới thiệu dịch vụ nhằm quảng bá, thu hút sự quan tâm của người dùng, cộng đồng. Triển lãm thông thường được tổ chức từ 3 - 5 ngày trong một không gian nhất định. Tùy theo tính chất, mục đích của triển lãm để phân loại thành triển lãm thương mại hoặc triển lãm phi thương mại.