Lễ hội

Vui lòng bấm vào nhóm từ ngữ để xem thêm thông tin.
Từ ngữ Chú giải
Lễ hội

Là một sự kiện văn hóa đặc trưng của khu vực, nơi tổ chức lễ hội và mang tính cộng đồng. "Lễ" là hệ thống những hành vi, động tác nhằm biểu đạt sự tôn kính cũng như  nguyện vọng, mong muốn của con người trước thánh thần hay các vị anh hùng dân tộc. "Hội" là sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật của cộng đồng kết tinh từ quá trình lao động, sản xuất.