Lan Hồ Điệp

Vui lòng bấm vào nhóm từ ngữ để xem thêm thông tin.
Từ ngữ Chú giải
Lan Hồ Điệp

Lan Hồ Điệp thuộc họ phong lan, có màu sắc phong phú.