Từ điển - Thuật ngữ

Có 1 nhóm cụm từ được chú giải.
Vui lòng bấm vào nhóm từ ngữ để xem thêm thông tin.
Từ ngữ Chú giải
Chủ tịch nước

Là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Cơ sở pháp lý: Điều 101 Hiến Pháp 1992