Trend - Vi phạm hành chính

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật xử lý vi…