Trend - Nghị định 44/2014/NĐ_CP

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

NGHỊ ĐỊNH Quy định về giá đất Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên…