Trend - Nghị định

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy địnhchi tiết thi hành Luật đất đai Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ…

Nghị định số 06/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên…

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật xử lý vi…

Nghị định 53/2017/NĐ-CP: Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CÁC LOẠI GIẤY TỜ HỢP PHÁP VỀ ĐẤT ĐAI ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn…

Nghị định 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

NGHỊ ĐỊNH Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác _________ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Giao dịch điện…

Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ, KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ KHÍ _________ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6…

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

NGHỊ ĐỊNH Quy định về giá đất Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Theo đề…

Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ…

Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Cán bộ,…

Nghị định 102/2020/NĐ-CP Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam _____________ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày…