Trend - Luật cư trú sửa đổi

Luật số 36/2013/QH13 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ __________________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết…