Trend - Luật cư trú 2006

Luật Cư trú số 81/2006/QH11 năm 2006

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khóa XI, kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2006) ---------------------------------------- LUẬT CƯ TRÚ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng…