Trend - Luật cư trú

Luật Cư trú số 81/2006/QH11 năm 2006

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khóa XI, kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2006) ---------------------------------------- LUẬT CƯ TRÚ…

Luật số 36/2013/QH13 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ __________________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ…