Trend - Giấy phép xây dựng

Nghị định 53/2017/NĐ-CP: Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CÁC LOẠI GIẤY TỜ HỢP PHÁP VỀ ĐẤT ĐAI ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng…