Trend - Công chức

NGHỊ ĐỊNH

VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Additional Info

 • Trạng thái hiệu lực Toàn bộ
 • Số hiệu 90/2020/NĐ-CP
 • Năm ban hành 2020
 • Ngày ban hành 13/08/2020
 • Ngày hiệu lực 20/08/2020
 • Trích yếu Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
 • Chủ thể ban hành Chính phủ
 • Người ký Nguyễn Xuân Phúc
 • Điều chỉnh/thay thế cho
  • Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.
  • Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.
 • Biểu mẫu đính kèm
 • Văn bản căn cứ
  • Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
  • Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008
  • Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019