Hot trend - Chế biến

ProPak Vietnam 2020 – Triển lãm và Hội thảo Quốc tế lần thứ 15 về Công nghệ xử lý, Chế biến & Đóng gói bao bì tại Việt Nam

ProPak Vietnam 2020 – Triển lãm và Hội thảo Quốc tế lần thứ 15 về Công nghệ xử lý, Chế biến & Đóng gói bao bì tại Việt Nam được tổ chức từ ngày 24 - 26/ 03/ 2020 tại Trung tâm hội chợtriển lãm Sài Gòn (S.E.C.C - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh)

Propak Vietnam 2018 - Triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp chế biến và đóng gói

Propak Vietnam 2018 - Triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp chế biến và đóng gói sẽ diễn ra từ ngày 20 - 22/03/2018 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.

Propak Vietnam 2019 - Triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp chế biến và đóng gói

Propak Vietnam 2019 - Triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp chế biến và đóng gói sẽ diễn ra từ ngày 19 - 21/03/2019 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.