Trend - Bí mật Nhà nước

Quyết định 1295/QĐ-TTg ngày 24/08/2020: Ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Y tế

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC Y TẾ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ…