Trend - Đất đai

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật xử lý vi…

Nghị định 53/2017/NĐ-CP: Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CÁC LOẠI GIẤY TỜ HỢP PHÁP VỀ ĐẤT ĐAI ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn…