Tháng 01 10
10 - 15/01/2020
08:00 - 22:00
SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC
TBECC, HCMC
Tháng 7 10
10 - 14/07/2019
09:00 - 22:00
SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC
Tân Bình, HCMC
Tháng 4 24
24 - 28/04/2019
09:00 - 22:00
SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC
Tân Bình, HCMC
Tháng 4 09
Tân Bình, HCMC
Tháng 01 22
22 - 27/01/2019
09:00 - 17:00
SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC
Tân Bình, HCMC
Tháng 12 19
19 - 23/12/2018
09:00 - 17:00
SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC
Tân Bình, HCMC