Điều khoản sử dụng

  • Điều khoản sử dụng này được xem là thỏa thuận giữa mọi thành viên với VietBest và được các Bên đồng ý, cam kết tôn trọng, tuân thủ.
  • Mọi thành viên có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang "Điều khoản sử dụng" này, xem mọi sự thay đổi, bổ sung hay dẫn chiếu (nếu có) và đồng ý với tất cả các nội dung này.
  • Mọi thành viên cam kết và hoàn toàn tự chịu trách nhiệm liên quan tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin.
  • Mỗi cá nhân hay mỗi tổ chức chỉ đăng ký và sử dụng 01 (một) tài khoản. Khi có nhu cầu chuyển đổi tài khoản, xin vui lòng gửi email để VietBest hướng dẫn, hỗ trợ.
  • Trước khi sử dụng dịch vụ: Cần cung cấp bổ sung bản chụp CMND đối với cá nhân hay Bản chụp GCN ĐKDN (hoặc Quyết định thành lập) đối với tổ chức.
  • VietBest bảo lưu quyền từ chối cung cấp dịch vụ, lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin và không có trách nhiệm phải thông báo hay nêu lý do cụ thể trong những trường hợp không phù hợp với chính sách phát triển của VietBest.
  • VietBest luôn thực hiện việc kiểm duyệt mọi nguồn tin trước khi công bố nhằm đảm bảo cao nhất giá trị chính xác, minh bạch của nguồn tin.
  • Tùy từng lĩnh vực, ngành nghề, VietBest thực hiện quy trình xét duyệt hồ sơ riêng bằng thông báo, hướng dẫn cụ thể gửi đến Quý Khách hàng nhằm làm rõ nội dung công bố.
  • VietBest không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan nào do việc sử dụng thông tin trừ khi có cam kết bằng văn bản với bên liên quan.