Đặc sản - Sản vật

Đặc sản vùng miền - Sản vật địa phương đặc trưng, mang đậm nét văn hóa - truyền thống của người dân bản xứ.