Đấu giá - Đấu thầu

Kết nối nhu cầu theo phương thức cạnh tranh, công khai: Bán đấu giá - Mua đấu thầu.